گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

صفحه 1 کمربند مشکی ها - دان 4 

رديف
نام و نام خانوادگی
تاريخ صدور
2
سعيد فاضلی
6/10/86
3
مراد دوشنبه
9/2/85
4
بهزاد خورشيدی
9/2/85
5
عيسی فيروزپور
9/2/85
6
زين العابدين قنبری
12/5/86
7
حامد صادقيان کفاش
12/5/86
8
رضا آرين مهر
12/5/86
9
اسماعيل ملکی بلدی
12/5/86
10
احد قبادی شيخ رجب
12/5/86
11
عبداله حسن زاده
12/5/86
12
داوود اسدزاده
12/5/86
13
حميد سعادت پور
12/5/86
14
مجيد غفاری
17/9/85
15
ذبيح اله عيوضی
17/9/85
16
جعفر کرمی
17/9/85
17
داوود احمدی
17/9/85
18
سيامک سرتيپی
17/9/85
19
عبداله محمدی
17/9/85
20
هادی موحدنيا
17/9/85
21
سيدمرتضی موسوی
17/9/85
 < صفحه بعد   1   2   3 

Copyright © 2013, All rights reserved.