گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

صفحه 1 کمربند مشکی ها - دان 6 

رديف
نام و نام خانوادگی
تاريخ صدور
2
رضا نوری
28/3/89
3
محمود صاحبی
17/9/85
4
محسن صارمی
17/9/85
5
ابوالقاسم مرادی
17/9/85
6
اميرعباس طباطبايی
17/9/85
7
عبداله زرين قبائی
14/12/80
8
رستم محمد پور
20/11/78
9
جهانگير سليمانی
20/11/78
10
مهدی نكونام
20/11/78
11
حسين تركمن
20/11/78
 1 

Copyright © 2013, All rights reserved.