گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

کلاس داوري cجهاني درتاريخ13/6/94

احتراما به اطلاع ميرساند اين سبك در نظر دارد يكدوره كلاس داوري درجه c جهاني خودرابا حضور مدرس جهاني از آلمان در بخش (آقايان و بانوان )در تاريخ 13/6/94 از ساعت 8 صبح در تهران ، سالن آمفي تئاتر دفتر امور مشترك فدراسيونها برگزار نمايد.
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت حضور و ثبت نام در دوره داوری درجه 3 شرح ذیل می باشد.

1- داشتن حداقل 20 سال تمام
2- یک برک تصویر شناسنامه و کارت ملی
3- داشتن حکم فنی دان 1 فدراسیونی مرتبط با دوره
4- دو قطعه عکس
5- دریافت مبلغ 000/450ریال به ازاء هر شرکت کننده

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت حضور و ثبت نام در دوره داوری درجه 2

1- داشتن حداقل 23 سال تمام
2- یک برگ تصویر شناسنامه وکارت ملی
3- تصویر گواهینامه داوری درجه 3 فدراسیونی که سه سال از تاریخ ان گذشته باشد
4- داشتن حکم فنی دان 3 فدراسیونی مرتبط با دوره
5- دو قطعه عکس
6- دریافت مبلغ 000/700 ریال به ازاء هر شرکت کننده

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت حضور و ثبت نام در دوره داوری درجه 1

1- داشتن حداقل 26 سال تمام
2- یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی
3- تصویر گواهینامه داوری درجه 2 فدراسیونی که سه سال از تاریخ آن گذشته باشد
4- داشتن حکم فنی دان 4 فدراسیونی مرتبط با دوره
5- دو قطعه عکس
6- دریافت مبلغ 000/900 ریال به ازاء هر شرکت کننده

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت حضور و ثبت نام در دوره داوری درجه C جهانی

1- تصویر شناسنامه و کارت ملی
2- دو قطعه عکس
3- دریافت مبلغ 000/000/1 ریال به ازاء هر شرکت کننده


22/4/94

Copyright © 2013, All rights reserved.