گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

تصویب اعزام کیک بوکسینگ WKA به قهرمانی جهان ایتالیا

اعزام تیم کیک بوکسینگ WKA به مسابقات قهرمانی جهان در شورای برون مرزی وزارت ورزش تصویب شد .
مسابقات قهرمانی جهان کیک بوکسینگ WKA از تاریخ 95/8/5 باحضور 3000 نفر
ورزشکار در استایلهای لایت کنتاکت - فول کنتاکت - لوکیک - K1 -MMA در کشور ایتالیا
شهر کارارا برگزار میگردد.
باتوجه به تصویب وزارت ورزش تیم کیک بوکسینگ WKA ایران نیز به این مسابقات اعزام خواهد شد.


21/7/95

Copyright © 2013, All rights reserved.