گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

استاد جناب آقاي علي غفاري سرمربي تيم ملي کيک بوکسينگ (لوکيک) فدراسيون شد

طي حکمي ازسوي رئيس فدراسيون ورزش هاي رزمي استاد علي غفاري به عنوان سرمربي تيم ملي کيک بوکسينگ فدراسيون منصوب ومشغول به کارشد.غفاري از پيش کسوتان ورزش هاي رزمي است که سمت هاي مهمي را از بدو تشکيل فدراسيون مانندمسئوليت کميته هاي مختلف ـدبيرکميته ي فني ـ عضو کميته ي فني ـ رئيس سازمان کيک بوکسينگ وفول کنتاکت ـ مدير سبک هاي رينگي فدراسيون ـ مدير تيم هاي ملي فدراسيون ودبيري فدراسيون را به عهده داشته است.


15/10/85

Copyright © 2013, All rights reserved.