گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

استاد علي غفاری نايب ريس فدراسيون کيک بوکسيگwka اسيا شد

طی حکمي از سوي اقاي نو نه ماخر ريس جهانی کيک بو کسينگwka استاد
علی غفاری بعنوان نايب ريس فدراسيون کيک بوکسيگwka اسيا منصوب و
مشغول بکا ر شدند


7/6/89

Copyright © 2013, All rights reserved.