گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

کلاس استاژفنی و مربیگری عملی بانوان با حضور مدرس المانی

کلاس استاژفنی و مربیگری عملی بانوان با حضور مدرس المانی

از سوی سبک کیک بوکسینگ WKAیکدوره کلاس استاژفنی و مربیگری عملی به مدرسی خانم راجا اماشه
مدرس جهانی از کشور المان با حضور 80 نفر از مربیان و فایترهای ایران در تاریخ 27 /3 /90 در تهران
سالن کبکانیان – سالن فدراسیون ورزشهای رزمی برگزار گردید


8/4/90

Copyright © 2013, All rights reserved.