گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

کلاس بین المللی MMA با حضورمدرس جهانی در ایران

کلاس بین المللی MMA با حضورمدرس جهانی در ایران
از سوی سبک کیک بوکسینگ WKA یک دوره کلاس استاز فنی و مربیگری عملی در استایل MMA
به مدرسی اقای یانوش دیوید استفان از کشور المان با حضور 180 نفر از مربیان و فایترهای ایران دردرتاریخ ۲7 / 3 / 90 درتهران برگزار گردید.


8/4/90

Copyright © 2013, All rights reserved.