گالری عکس | بانوان | قهرمانان | مربیان | داوران | کمربند مشکی ها | خبرها | مسئولين استانها | مسئولین سبک | تاريخچه سبک | کیک بوکسینگ | صفحه اصلی

خبرها

کلاس داوری بین المللی در استایل MMA وk-1 رولزبا حضور مدرس جهانی در تاریخ7/5/۹۰

کلاس داوری بین المللی در استایل MMA وk-1 رولزبا حضور مدر س جهانی در تاریخ 7/5/90

از سوی سبک کیک بوکسینگ wka ایران یکدوره کلاس داوری بین المللی در استایل k-1 رولز و
Mma با حضور مدرس جهانی در تارخ 7 /5 /90 در تهران برگزار گرديد.


8/4/90

Copyright © 2013, All rights reserved.